Declaració de protecció de dades

Inforestratega


Declaració de protecció  de dades i Política de Privacitat

Proteció de dades

El siguiente texto es una traducción. Se aplican las leyes del Principat de Andorra.

Declaración de protección de datos:

La nostra adreça web: https://inforestratega.com. y all-is-one-net

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Aquest correu electrònic està dirigit exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial. Si ha rebut aquest missatge per error, la distribució o còpia d’aquest correu electrònic està terminantment prohibida i li preguem que ens ho notifiqui immediatament per correu o per via telefònica.
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, i la llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD), l’informem que el responsable del tractament és Inforestratega S.L.U. La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça pd@inforestratega.com

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
Este correo electrónico está dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si ha recibido este mensaje por error, la distribución o copia de este correo electrónico está terminantemente prohibida y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por correo o por vía telefónica.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la ley 29/2021, de 28 de octubre, cualificada de protección de datos personales (LQPD), le informamos que el responsable del tratamiento es Inforestratega S.L.U
La persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, portabilidad, rectificación y supresión de sus datos, así como a limitar su tratamiento o a oponerse, formalizando una solicitud escrita enviada por correo electrónico a la dirección pd@bhturistics.com

CONFIDENTIALITY AND DATA PROTECTION
This email is addressed exclusively to its recipient and may contain confidential information. If you have received this message in error, distribution or copying of this email is strictly prohibited and please notify us immediately by mail or telephone.
In accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, and Law 29/2021, of October 28, qualified for the protection of personal data (LQPD), we inform you that the data controller is Inforestratega S.L.U.
The interested person can exercise the rights of access, portability, rectification, and deletion of their data, as well as to limit their treatment or to oppose, formalizing a written request sent by email to the address pd@bhturistics.com

Política privacitat plana web

Inforestratega S.L.U. es compromet a protegir la vostra privacitat i

desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la

plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web https://inforestratega.com i https:// all-is-one.net i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en

aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc

web serà tractat per Inforestratega S.L.U. en qualitat de responsable del

tractament. Inforestratega S.L.U. és la titular d’aquest lloc web, societat

domiciliada a (adreça), (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra

amb número de registre tributari X / creada en virtut de la Llei X), d’ara

endavant » Inforestratega S.L.U. «

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada

de Protecció de Dades Personals (en endavant, «LQDP»), i amb els reglaments

que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que

les dades que es recullen i si son expresses, automàtiques.

Recollim cookies?

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Inforestratega S.L.U. podrà tractar les seves dades personals per a les

finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva

totalitat:

  Finalitat 1 →  

Quant de temps es conservaran les meves dades?

Inforestratega S.L.U. conservarà les seves dades personals el temps

necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una

legislació que obligui a Inforestratega S.L.U. a conservar les seves dades

personals Inforestratega S.L.U. conservarà les seves dades personals durant

dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran

per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals

seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem

amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui

necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de Inforestratega S.L.U. que hagin de

processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es

tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de

conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de

seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Inforestratega S.L.U..

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la

Llei i per als fins en ella definits.

c) Altres destinataris: especificar.

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Suiza y Union Europeav

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Inforestratega S.L.U.

li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació,

limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades

personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè

haurà (d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu

electrònic pd@inforestratega.com / emplenar el formulari contingut

a https://inforestratega.com/contactar, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu

passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no

hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació

davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més

informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en

qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el

consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Inforestratega S.L.U.

deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà

de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims

imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

Inforestratega S.L.U. li garanteix que el tractament que portarà a terme de les

seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i

que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives,

per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva

alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la

legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació

d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè

quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a

aquests canvis.

Definició

El redactat d’una política de privacitat és lliure i ha de respondre a la realitat i a les

necessitats del responsable de tractament i de la plana web en qüestió. El model

proposat és una mera guia o exemple de política de privacitat on apareix el contingut

mínim.

La política de privacitat d’una pàgina web és el document mitjançant el qual s’informa

els usuaris sobre els mitjans pels quals s’han obtingut les seves dades, i el tractament

que se’n realitzarà.

Què ha d’incloure la política de privacitat?

 Identificació del responsable del tractament (o els seus representants) o

els encarregats → A la política de privacitat web han de figurar les dades de

contacte del responsable del tractament de les dades personals o del seu

representant (si escau). Així, s’indicarà el nom o la raó social i NIF, les adreces

electròniques i postals i el número de telèfon del responsable de tractament o

el seu representant.

◦ També es facilitaran les dades del delegat de protecció de dades, si es

compta amb aquesta figura.

 Informar sobre el registre de les activitats del tractament.

 Finalitat per la qual es recullen les dades → S’informarà sobre la finalitat del

tractament, és a dir, per a què seran utilitzades les dades personals que es

recullin (per exemple, finalitats estadístiques o per a l’enviament d’informació).

També cal especificar la legitimació jurídica amb què s’han obtingut les dades.

◦ Això vol dir que cal comptar amb el consentiment exprés dels usuaris o

clients per registrar i tractar les dades personals. Això s’aconsegueix

incloent caselles d’acceptació als propis formularis (contindrà l’enllaç a la

pàgina de política de privacitat).

 Terminis de manteniment de la informació a les bases de dades.

 Comunicacions de dades: Inforestratega S.L.U. pd@inforestratega.com: Tel: +376 682 715  

◦ Si es cedirà la informació a tercers → El text de política de privacitat ha

d’informar els usuaris dels tercers destinataris a qui enviarem les dades Inforestratega S.L.U.

personals, si aquesta cessió de dades es produeix. En aquests casos,

informarem de qui són aquests destinataris o els encarregats de tractament.

Vuestros datos de contacto
admin@inforestratega.com
Tel: +376682715 +376 846 144

Última actualització: 02 de marzo 2024

Última hora en informació relativa a la protecció de dades i a l’activitat de l’Agència.  Agéncia Andorran a de Protecció de Dades

Scroll al inicio