Declaració de protecció de dades i Política de PrivacitatProteció de dadesDeclaració de protecció de dades i Política de Privacitat

  Proteció de dades

  Declaración de protección de datos: – Proteció de dades:

  Inforestratega S.L.U. es compromet a protegir la vostra privacitat i

  desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la

  plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web https://inforestratega.com i https://all-is-one.net i regula la recollida i l’ús de dades.

  Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en

  aquesta declaració.

  Qui és el responsable de les dades?

  L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc

  web serà tractat per Inforestratega S.L.U. en qualitat de responsable del

  tractament. Inforestratega S.L.U. és la titular d’aquest lloc web, societat

  domiciliada a Edf. Laura , Avd. del Cresp AD300 LLorts, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra

  amb número de registre tributari L-710626-M , d’ara

  endavant » Inforestratega S.L.U. «

  Quines dades recollim?

  En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada

  de Protecció de Dades Personals en endavant, «LQDP», i amb els reglaments

  que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que

  les dades que es recullen i si son expresses, automàtiques.

  Recollim cookies?

  Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

  Inforestratega S.L.U. podrà tractar les seves dades personals per a les

  finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la seva

  totalitat:

    Finalitat 1 →  

  Quant de temps es conservaran les meves dades?

  Inforestratega S.L.U. conservarà les seves dades personals el temps

  necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una

  legislació que obligui a Inforestratega S.L.U. a conservar les seves dades

  personals Inforestratega S.L.U. conservarà les seves dades personals durant

  dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran

  per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals

  seran suprimides.

  A qui passarem les vostres dades?

  Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem

  amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

  Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui

  necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  a) Encarregats de tractament de Inforestratega S.L.U. que hagin de

  processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es

  tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de

  conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de

  seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Inforestratega S.L.U..

  b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la

  Llei i per als fins en ella definits.

  c) Altres destinataris: especificar.

  Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

  Suiza y Union Europea

  De quins drets disposeu?

  En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Inforestratega S.L.U.

  li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació,

  limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades

  personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè

  haurà (d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu

  electrònic pd@inforestratega.com / emplenar el formulari contingut

  a https://inforestratega.com/contactar, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu

  passaport o un altre document nacional d’identitat.

  Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no

  hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació

  davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més

  informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

  Puc retirar el meu consentiment?

  El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en

  qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el

  consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Inforestratega S.L.U.

  deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà

  de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims

  imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

  Inforestratega S.L.U. li garanteix que el tractament que portarà a terme de les

  seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i

  que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives,

  per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva

  alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

  Possibles canvis en la política de privacitat?

  Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la

  legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació

  d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè

  quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a

  aquests canvis.

  Definició

  El redactat d’una política de privacitat és lliure i ha de respondre a la realitat i a les

  necessitats del responsable de tractament i de la plana web en qüestió. El model

  proposat és una mera guia o exemple de política de privacitat on apareix el contingut

  mínim.

  La política de privacitat d’una pàgina web és el document mitjançant el qual s’informa

  els usuaris sobre els mitjans pels quals s’han obtingut les seves dades, i el tractament

  que se’n realitzarà.

  Què ha d’incloure la política de privacitat?

   Identificació del responsable del tractament (o els seus representants) o

  els encarregats → A la política de privacitat web han de figurar les dades de

  contacte del responsable del tractament de les dades personals o del seu

  representant (si escau). Així, s’indicarà el nom o la raó social i NIF, les adreces

  electròniques i postals i el número de telèfon del responsable de tractament o

  el seu representant.

  ◦ També es facilitaran les dades del delegat de protecció de dades, si es

  compta amb aquesta figura.

   Informar sobre el registre de les activitats del tractament.

   Finalitat per la qual es recullen les dades → S’informarà sobre la finalitat del

  tractament, és a dir, per a què seran utilitzades les dades personals que es

  recullin (per exemple, finalitats estadístiques o per a l’enviament d’informació).

  També cal especificar la legitimació jurídica amb què s’han obtingut les dades.

  ◦ Això vol dir que cal comptar amb el consentiment exprés dels usuaris o

  clients per registrar i tractar les dades personals. Això s’aconsegueix

  incloent caselles d’acceptació als propis formularis (contindrà l’enllaç a la

  pàgina de política de privacitat).

   Terminis de manteniment de la informació a les bases de dades.

   Comunicacions de dades: Inforestratega S.L.U. pd@inforestratega.com: Tel: +376 682 715  

  ◦ Si es cedirà la informació a tercers → El text de política de privacitat ha

  d’informar els usuaris dels tercers destinataris a qui enviarem les dades Inforestratega S.L.U.

  personals, si aquesta cessió de dades es produeix. En aquests casos,

  informarem de qui són aquests destinataris o els encarregats de tractament.

  Vuestros datos de contacto
  admin@inforestratega.com
  Tel: +376682715 +376 846 144

  Última actualització: 02 de marzo 2024

  Última hora en informació relativa a la protecció de dades i a l’activitat de l’Agència.  Agéncia Andorran a de Protecció de Dades

  Scroll al inicio